מתחמי קניות

רשימת מתחמי קניות בעיר הכוללת את שם המתחם, כתובת, רחוב ומס' בית.

נתונים וקבצים

מידע נוסף

שדה ערך
מקור
גרסה 1.0
שם האחראי על הקובץ
דואר אלקטרוני של האחראי על הקובץ
אחראי
דוא"ל התחזוקה
תדירות עדכון אחת לשנה