מבנים ירוקים

מאגר זה מפורסם ע"י המשרד להגנת הסביבה וכולל מידע על מבנים ירוקים בתהליכי תכנון ובנייה הנבנים בהתאם לתקן בנייה ירוקה- ת"י 5281 . המידע מתקבל ממעבדות מאושרות לבדיקת ת"י 5281 , בכפוף לתנאים הקבועים בנוהל 12-2020-01 ומציג את מועדי מתן האישור ורמת הציות לדרישות ת"י 5281 של המבנה הנבדק . בכל מקרה, המידע התקף הינו המידע המופיע באישורים שמסרה המעבדה לנבדק בהתאם לדרישות התקן. מידע על מבנים ירוקים: https://www.gov.il/he/departments/guides/green_building_in_israel?chapterIndex=1 מידע על המעבדות: https://www.gov.il/he/departments/guides/green_building_in_israel?chapterIndex=4 נוהל מסירת מידע ממעבדות לפרסום מבנים בבנייה ירוקה - https://www.gov.il/he/departments/policies/information_from_lab לקבלת הנתונים אודותהעיר כפר סבא בלבד יש לסנן את עמודה "municipality_name".

נתונים וקבצים

מידע נוסף

שדה ערך
מקור https://data.gov.il/dataset/greenbuildings
גרסה 1.0
תדירות עדכון לפי צורך / באופן ייזום