גינות כלבים

רשימת גינות הכלבים בעיר הכוללת את שם הגינה, כתובתה והערות.

נתונים וקבצים

מידע נוסף

שדה ערך
מקור
גרסה 1.0
שם האחראי על הקובץ
דואר אלקטרוני של האחראי על הקובץ
אחראי
דוא"ל התחזוקה
תדירות עדכון אחת לשנה